Demineralizacja za pomocą żywicy jonowymiennej

Sprzęt dostosowany do potrzeb klienta

Demineralizacja za pomocą żywicy jonowymiennej to technologia oczyszczania wody, która usuwa rozpuszczone jony z wody i zastępuje je innymi jonami o takim samym lub podobnym ładunku elektrycznym (wodór H+ lub wodorotlenek OH-) w celu uzyskania czystej wody. Typowe usuwane kationy to wapń (Ca+++), magnez (Mg++), sód (Na+), potas (K+) i żelazo (Fe++). Typowe usuwane aniony to dwuwęglan (HCO3-), chlorek (Cl-), siarczan (SO4-), azotan (NO3-) i krzemionka (SiO2). Wydajność procesu demineralizacji zależy od stanu wody wlotowej, konstrukcji układu (strumień wspólny lub przeciwny), rodzaju użytej żywicy oraz typu i stężenia czynnika regenerującego. W procesach przemysłowych metoda demineralizacji jest stosowana zwykle wtedy, gdy wymagana jest bardzo niska zawartość soli rozpuszczonej w wodzie procesowej lub w wodzie zasilającej kocioł.

Firma Babcock Wanson opracowała proces HRW© bazujący na procesie regeneracji przeciwprądowej. W zależności od dalszych wymagań proces ten usuwa sole (i krzemionkę) poprzez zastosowanie kationowych i anionowych wymienników żywicowanych jako obróbki wstępnej oraz wymiennika mieszankowego jako obróbki wykończeniowej. Takie rozwiązania pozwala uzyskać wysokiej jakości wodę o bardzo niskiej zawartości minerałów i niskiej przewodności.

Demineralizacja HRW© za pomocą żywicy jonowymiennej – zastosowanie

  • Zasilanie kotła – ponieważ woda jest odparowywana w kotle parowym, rozpuszczone minerały mogą wytrącać się i osadzać na powierzchniach grzewczych. Sole te mogą mieć właściwości korozyjne, a osad na powierzchniach wymiany ciepła zmniejsza skuteczność transferu ciepła. To może powodować co najmniej zmniejszenie wydajności, a często nawet prowadzić do uszkodzenia sprzętu i do jego ewentualnej awarii. W procesie HRW© wytwarzana jest czysta woda zasilająca kocioł, co eliminuje ryzyko strat energii, zmniejsza koszty chemicznej obróbki końcowej oraz zapewnia dostępność i bezpieczną pracę kotła.
  • Woda technologiczna – demineralizacja wody to często preferowany proces produkcji wody procesowej w przemyśle spożywczym i napojów, w hutnictwie itp.
  • Wody techniczne – woda techniczna produkowana w procesie demineralizacji jest niezbędna jako woda do mycia turbin, woda chłodząca do silników i woda wtryskowa do mieszania z paliwem w celu zmniejszenia emisji NOx i CO2 w procesach morskich i offshore oraz w kogeneracji itp.

Demineralizacja HRW© za pomocą żywicy jonowymiennej – zalety

Proces związany z regeneracją zawiesinową i przeciwprądową ma wiele zalet pod względem zużycia odczynników regeneracyjnych i jakości produkowanej wody:

  • Uzyskanie niskiej przewodności i stałej jakości wody w całym cyklu
  • W pełni zautomatyzowane urządzenia i konfigurowalny programowalny sterownik logiczny (PLC, Programmable Logic Controller) do zarządzania bezpieczeństwem i alarmami
  • Brak faz płukania wstecznego
  • Znaczna redukcja objętości wody użytkowej i odprowadzanych ścieków
  • Skrócenie czasu regeneracji
  • Zmniejszone zużycie odczynnika (od 30% do 40%)
  • Zredukowana wielkość instalacji